28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

قیام مهدوی

«أنَا الَّذی أملأَُها عَدلاً کَما مُلِئَت جَورا»

منم که زمین را از عدالت لبریز مى کنم، چنان که از ستم آکنده است