واحد فرهنگی

 ارزشهای فرهنگی روح و معنای حقیقی یك ملّت است.