کنترل چی

((( یه وقت داخل سینما می گفتند *کنترل چی* ماموری که در تاریکی مردم رو سر جاشون مینشونه)))