بهتــــرینها همیشه میمانندشاید جلوی دیدگان نباشندامـــا در دل مـــاندگارند.““”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””“https://313-313.ir/