26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با ۳۵ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

شناسایی و برخورد با ۳۵ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

مرکز سایبری و اداره اماکن سازمان اطلاعات انتظامی کردستان گردانندگان ۳۵ صفحه اینستاگرامی که اقدام به تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی نموده بودند را شناسایی و سه واحد صنفی متخلف نیز پلمپ و برابر دستور مقام محترم قضایی با همه نفرات برخورد لازم صورت پذیرفت.

https://313-313.ir/