10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ایران: پذیرنده بیش از 8 میلیون پناهنده و 600 هزار دانش‌آموز افغانستانی…

ایران: پذیرنده بیش از ۸ میلیون پناهنده و ۶۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی

انگلیس (محل پخش تلوزیون اینترنشنال): ۲۱ هزار پناهنده افغان

آمریکا (عامل ویرانی افغانستان): ۹۰ هزار پناهنده

عربستان (مالک تلوزیون و مادر تروریست‌های سلفی): صفر پناهنده

محتوای تلوزیون: نفرت پراکنی مدام علیه ایران.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
http://Ghja.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313