5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجموع آمار بازدید ترانه «دافی» (در صفحات رسمی و فن پیج های مورد تایید)

مجموع آمار بازدید ترانه «دافی» (در صفحات رسمی و فن پیج های مورد تایید)، قبل از بازداشت: 19 میلیون
پس از بازداشت : 44 م

«دورچی» قبل از بازداشت : 21 م
پس از بازداشت : 38م

«روسریتو» قبل از بازداشت : 4.5 م
پس از بازداشت : 17 م


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/