28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

۸۳درصد تصادفات منجر به فوت در خودروی ایرانی

۸۳درصد تصادفات منجر به فوت در خودروی ایرانی
چند درصد خودروهای کشور ایرانی هستند؟
بیش از ۹۸ درصد.

۱۷ درصد تصادفات منجر به فوت در خودروهای خارجی.
چنددرصد خودروهای کشور، خارجی هستند؟
کمتر از ۲درصد.

نتیجه گیری با شما!
نتیجه را با تیتر این رسانه مقایسه کنید.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir