1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

انتحار ارزی

 انتحار ارزی

دولت رئیسی هنوز نفهمیده در ماجرای ارز مسافرتی با اعتبار خود، اعصاب مردم و امنیت کشور چه کرده است.
برای عام و خاص گران‌سازی دیگری پذیرش نخواهد داشت و همگان موضوع را از دریچه ارزپاشی اخیر خواهند نگریست.
فقر توأم با تبعیض برای جامعه قابل تحمل نیست و انفجار اجتماعی را موجب خواهد شد.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313