4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

از یک سو در باب کاشت ناخن، مسائل شرعی و معنوی و تأثیرات مخرب آن روشنگری می کنیم…

 از یک سو در باب کاشت ناخن، مسائل شرعی و معنوی و تأثیرات مخرب آن روشنگری می کنیم و از سویی دیگر مشاهده می کنیم که در سکویی مثل بازار، انواع بازیهای محرکِ این رفتار عرضه می شود.

 آن نوجوانی که به این بازیها در بازار مجازی به آسانی دسترسی دارد را به سختی می توان متوجه نمود که چگونه مشغول شدن به این سرگرمیِ اغفال کننده می تواند با گرفتار نمودن او به ورطه ی جذابیتِ کاذب، روح و روانش را تسخیر نموده، میل شدید به استفاده را در وی ایجاد نماید.

 نمی شود از قباحت و حرمت فعلی بیزاری بجوییم و فغان کنیم و از طرفی امکان دستیابی به مشوق هایش را آزاد گذاشته، با در اختیار گذاشتنِ محرکه های آن، نقضِ غرض نماییم.

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313