10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

گزارش ها حاکی از آن است که در این حمله خلیل الحیا، یکی از اعضای ارشد شاخه سیاسی حماس نیز به شهادت رسید.

گزارش ها حاکی از آن است که در این حمله خلیل الحیا، یکی از اعضای ارشد شاخه سیاسی حماس نیز به شهادت رسید.

https://313-313.ir/