10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فریبکاری چیست؟

فریبکاری چیست؟
اول نظرسنجی بگذاری که فقط با جهانی سازی قیمت بنزین به هر نفر 2/5 میلیون تومان میدهیم!

بعد که از او می پرسی این عدد 2/5 میلیون را از کجا آورده ای بگوید منظورم با جهانی سازی همه حامل های انرژی است نه فقط بنزین!

فلذا آن 47 درصد فریب خوردند!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313