10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

زن برای دست دادن دست خود را دراز کرده و امام موسی صدر دستش را روی سینه گذاشت…

✍زن برای دست دادن دست خود را دراز کرده و امام موسی صدر دستش را روی سینه گذاشت.

زن گفت: ترسیدی نجس شی؟
امام صدر گفت: نه بلکه طهارت شما حفظ بشه
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313