3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (دروغ)

امام على عليه السلام:

دروغگو و مرده يكسانند؛ زيرا برترى زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس اگر به سخن او اعتمادى نشود، زنده نيست.

غررالحكم حدیث2104“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/