5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد جوانه شد

🔴 هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد جوانه شد …🇮🇷✌🏻

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/