3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نمردیمو تعریف از زیبایی رو دیدیم!

💢 نمردیمو تعریف از زیبایی رو دیدیم! منظور اینها از “ایران زیبا فردای براندازی” همین مدلیه!

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/