قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تربیت فرزند

تنبیه کودک،در حضور دیگران،حتی مقابل فرزند دیگرتان اشتباه و ممنوع است!
اگر کودک در حضور دیگران کار خطایی انجام داد،او را به اتاق یا مکان دیگری ببرید و به او تذکر دهید،ولی تنبیه را به تعویق بیندازید.

اگر تنبیه( دعوا-تذکر) مقابل بقیه انجام گیرد:
نوعی احساس شرم،تحقیر و سرافکندگی کودک نسبت به جمع پیدا میکند.

شخصیت فردی و اجتماعی او می شکند.

کودک رفتار دو گانه ای نشان میدهد:
الف) سعی میکند نظر بقیه را عوض کندو به دروغ و فریب روی می آورد و یا خجالتی میشود،زیرا نظر دیگران برایش مهم میشود.
ب) چیزی برای از دست دادن ندارد و شروع به لجبازی و پرخاشگری میکند.

پس تنبیه و حتی تذکر در مقابل شخص دیگر،هیچ اثر مثبت تربیتی (خودداری کودک از کار خطا) ندارد.

313-313.ir

https://313-313.ir/