25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دیکتاتور دنبال «حذف» مردم است، نه «حرف» مردم

دیکتاتور دنبال «حذف» مردم است، نه «حرف» مردم…

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313