قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

واحد فرهنگی

واحد فرهنگی قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا) جمهوری اسلامی ایران

حریـم‌باصفایٺ‌منبـع‌العشـقنسیم‌ڪربلایٺ‌مقطع‌العشـق سحــر‌آرام‌با‌من‌زیر‌لب‌گفٺسـلامٌ‌هےحتے‌مطلـع‌العشـق.. صبحم به نام_شما اللهم ارزقنا کربلا به حق الحسین ع عشاق الحسین محب...