قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

📸 بازگشت ویژگی‌های مسئولین به تنظیمات کارخانه یعنی مردمی بودن

313-313.ir

https://313-313.ir/