10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

میترا حجازی از فرانسه مقابل آتوسا پور کاشیان از آمریکا !

میترا حجازی از فرانسه مقابل آتوسا پور کاشیان از آمریکا !

توسط جمهوری اسلامی به نون و نوا رسیدن، ولی با پرچم دشمنان این نظام مسابقه شطرنج برگزار کردن!

جمهوری اسلامی دستش نمک نداره..!


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/