قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

⭕️ از شدت گرما لباس روی پاهایش می گذارد .

⭕️ از شدت گرما لباس روی پاهایش می گذارد .”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/