قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

💠تقوا میتواند سه گونه باشد:

1️⃣ تـقـوای #گـریز
2️⃣ تـقـوای #پـرهیز
3️⃣ تـقـوای #سـتیز

👈”تـقـوای گـریز”
آن است که از محیط گناه آلود دوری کنی.

👈”تـقـوای پـرهیز”
آن است که بتوانی در محیط گناه آلود،خودت را پاک نگهداری.

👈”تـقـوای سـتیز”
آن است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/