قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نمك نشناس‌

از نمك نشناس‌ها
آزار ديدن سخت نيست
درد دارد خوردنِ زخم از
نمك پرورده ای…”

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/