10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجله فرانسوی لوموند که توسط بیل گیتس تامین می شود، می نویسد کاهش جمعیت به کاهش اثرات گرمایش جهانی کمک خواهد کرد.

مجله فرانسوی لوموند که توسط بیل گیتس تامین می شود، می نویسد کاهش جمعیت به کاهش اثرات گرمایش جهانی کمک خواهد کرد.
در این مقاله آمده است که «زمان معرفی راه حل های جدید برای کاهش باروری انسان فرا رسیده است».
و مخالفت با این سخت است.

البته گفتی است خود غربی‌ها تبلیغ فرزندآوری می‌کنند و این نسخه‌ها را به کشورهای دشمن خود مپیچند!


“”قرارگاه جنبش انقلابیون””

https://313-313.ir/