3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

‏زن زندگی آزادی حرف اقتصادی نداشت اما اقتصاد سیاسی داشت.


🔻‏زن زندگی آزادی حرف اقتصادی نداشت اما اقتصاد سیاسی داشت.

🔹اقتصاد سیاسی آن سیاست رانت خواران طبقه برخوردار، ذی نفعان سیاسی، پروژه بگیران و مزدوران برون مرزی و فربه سازی طبقه متوسط بعضا غیرقانون مدار، مالیات گریز و ضداجتماع بود.

🔹شورش مفتضح زن زندگی یک حرکت تماما راست و به شدت ضد میهنی و ضد اجتماعی بود.

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/i_r_a_n_313