10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رو تیشرتش نوشته چو ایران نباشد تن من مباد

 رو تیشرتش نوشته چو ایران نباشد تن من مباد

 ولی تو واقعیت برای نبودن ایران پول میگیره و تلاش میکنه

https://313-313.ir/