10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ارتکاب جنایت دیگری به اسم «خرابکاری شرافتمدانه»

ارتکاب جنایت دیگری به اسم «خرابکاری شرافتمدانه»

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/