10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

به همه کسانی که در خارج از کشور میگویند ما میخواهیم بجنگیم، بگویید: خودت بیا تو میدون

🔴یکی از شهروندان فارسی زبان و وطن فروش در فرانکفورت آلمان تاکید دارد: ما نه سازش میکنیم و نه تسلیم میشویم، فقط جنگ مسلحانه خواهیم کرد!

🔹به همه کسانی که در خارج از کشور میگویند ما میخواهیم بجنگیم، بگویید: خودت بیا تو میدون“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/