10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

ذره ای شعور برای مخاطب قائل شدن هم خوبه؛ اخه روز تعطیل و اعتصاب؟!؟!

ذره ای شعور برای مخاطب قائل شدن هم خوبه؛ اخه روز تعطیل و اعتصاب؟!؟!



“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/