10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چون قاضی زاده نگران بود، نوای حیدر حیدر در صفحه رسمی فدراسیون جهانی کشتی پخش شد

چون قاضی زاده نگران بود، نوای حیدر حیدر در صفحه رسمی فدراسیون جهانی کشتی پخش شد.
کِی؟ ۲۵شهریور
کجا؟ صفحه رسمی فدراسیون جهانی کشتی
چی؟حیدر حیدر…

https://313-313.ir/