5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آفکام اگر واقعا آفکام بود، مانع تبلیغ تروریسم توسط بی.بی.سی فارسی میشد و برخورد جدی میکرد

آفکام اگر واقعا آفکام بود، مانع تبلیغ تروریسم توسط بی.بی.سی فارسی میشد و برخورد جدی میکرد“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/