5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مثبت باشید

آدم های منفی
به پیچ و خم جاده می اندیشند

و آدم های مثبت
به زیبایی های جاده

عاقبت هر دو به مقصد می رسند
اما یکی با حسرت
و دیگری با لذت

مثبت باشید😊👌

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/